Termistöä

Termistöä ja selvennystä alaa koskevista käsitteistä.

DIGITALISAATIO

Digitalisaatio voidaan määritellä digitaaliteknologian integroinniksi jokapäiväiseen elämäämme digitalisoimalla elävää kuvaa, ääntä, dokumentteja ja/tai signaalia biteiksi sekä tavuiksi kuvaamaan asioita sekä tietosisältöä. Digitalisaatio muuttaa sekä luo uusia liiketoimintamalleja ja aikaansaa uusia innovointeja. Digitalisaation myötävaikutuksena organisaation tuotteiden ja palveluiden lisäarvo realisoituu teknologian avulla kustannussäästöinä, uusina tuote- ja palveluominaisuuksina, prosessien tehostumisena sekä hyötysuhteen parantumisena. Digitalisaatio ei ole pelkkää digitaalisen tiedon hallintaa lukuisissa organisaation tietojärjestelmissä vaan uuden arvon tuottamista tiedon avulla. Digitalisaatio koskettaa kaikkia yhteiskuntamme alueita ja on merkinnyt sekä merkitsee muutosta organisaatioiden liiketoiminnassa. Esimerkkeinä myynti, markkinointi, asiakaspalvelu, tuotteiden ja palveluiden tuottaminen, taloushallinto sekä johtaminen. V.Ilmarinen ja K.Koskela määrittävät kirjassaan Digitalisaatio nykyista murrosta seuraavasti: "Digitalisaation nopeus, laajuus, syvyys ja voima syntyvät monesta rinnakkaisesta murroksesta, jotka kietoutuvat toisiinsa ja jotka  yhdessä muokkaavat kaikkien yritysten toimintaympäristöä enemmän kuin mikään muu muutos teollisen vallankumouksen jälkeen." Oheinen kirjan kuva kertoo kolmesta murroksesta: asiakaskäyttäytymisen, teknologian ja markkinoiden murroksesta. Lue lisää aiheesta oheisesta dokumentista 'Yhteenveto: Digitalisaatio organisaatioissa'.SIIRRY LUKEMAAN YHTEENVETO TÄSTÄ

MOBILITEETTI

Organisaatioiden mobiliteetti on mobiililaitteiden ja -sovellusten (eli appsien) yhteensovittamista siten, että saavutettu lopputulos palvelee parhaalla mahdollisella tavalla liiketoimintaa.

MODERNI MOBILITEETTI

Moderni mobiliteetti on mobiililaitteiden ja -sovellusten yhteensovittamisen lisäksi sisällön hallintaa (=tyypillisesti dokumentteja). Sisällön hallinnalla tarkoitetaan esimerkikisi dokumenttien lukemista ja muokkaamista käyttäjän toimesta ajasta ja paikasta riippumatta. Käyttäjällän on tietoturvallinen pääsy sisältöön oli hän missä päin maailmaa tahansa. Vastaavasti pääsy tietosisältöön on mahdollista millä tahansa mobiililaitteella mihin kellonaikaan tahansa.

MOBILITEETIN KEHITTÄMINEN 

Mobiliteetin kehittäminen on vuorovaikutteista ja jatkuvaa, vuoropuheluun ja yhteistyöhön perustuvaa toimintaa liiketoiminnan ja tietohallinnon välillä. Käytännössä tämä tarkoittaa liiketoiminnan aktiivista ja oma-aloitteista ideointia modernin tietotekniikan hyödyntämiseksi alati kiristyvässä globaalissa kilpailussa. Mobiliteetin kehittämisen tavoitteena on aikaansaada yhdessä tietohallinnon kanssa entistä parempaa asiakaspalvelua sekä asiakaskohtaamisia, joiden kautta organisaation liiketoiminnalliset tavoitteet saavutetaan.

MOBIILISTRATEGIA 

Mobiilistrategia on organisaation pitkän tähtäyksen johdettua ja suunnitelmallista toimintaa, jonka avulla otetaan käyttöön ja kehitetään mobiililaitteita ja -ohjelmistoja liiketoiminnan näkemyksiä kuunnellen sekä tietoturva ja kustannukset huomioiden. Mobiilistrategiassa korostetaan operatiivista kyvykkyyttä kasvattamalla henkilöstön osaamista ja työn tehokkuutta modernin teknologian avulla.

DIGISTRATEGIA / DIGITAALISTRATEGIA

Nykyaikainen ja globaali liiketoiminta tarvitsee digitaalistrategian (kutsutaan myös digistrategiaksi). Edellä aikaisemmissa kappaleissa mainitut mobiilistrategia ja mobiliteetti ovat sen oleellinen osa. Mobiilistrategia, mobiliteetti ja digistrategia kehittävät liiketoiminnan tuottavuutta ja luovat uusia liiketoimintamalleja modernin teknologian avulla.

Digistrategia on organisaation yhteinen näkemys siitä, mihin liiketoiminnan digitalisoinnissa tähdätään sekä miten yhteisiin tavoitteisiin päästään.

Toteuttaminen edellyttää jäsenneltyä lähestymistapaa yhteisen suunnitelman muodossa vastaten seuraaviin kysymyksiin:

  • Mikä on yrityksemme yhteinen päämäärä digitalisaatiolle?
  • Millä keinoilla sekä toimenpiteillä saavutamme tämän yhteisen päämäärän?
  • Miten yhdessä priorisoimme keskeiset keinot ja toimenpiteet saavuttaaksemme päämäärän?

Digistrategia poikkeaa muista yritystason strategioista tiheämmällä päivitettävyydellään. Digitaalista maailmaa voidaan luonnehtia myös sanalla nopeus ja siksi digistrategiaa tuleekin päivittää 2-4 kertaa vuodessa.

Digitaalisen kehittämisen päävastuu kuuluu tyypillisesti tietohallintojohtajalle (CIO) taikka digitalisaatiosta vastaavalle johtajalle (CDO, Chief Digital Officer). Mikäli näitä nimikkeitä ei organisaatiossa ole niin päävastuu on toimitusjohtajalla, jonka tehtävänä on toimia yhdistävänä voimana liiketoiminnan (kuten markkinoinnin ja myynnin) sekä tietohallinnon edustajien välillä.

 

ESINEIDEN JA ASIOIDEN INTERNET, IoT (Internet of Things)

Esineiden ja asioiden Internet on terminä profiloitunut enemmänkin kuluttajille suunnattuihin tuotteisiin ja palveluihin. Arkipäivää ovat etäluettavat sähkömittarit, Internet -yhteyden omaavat taulutelevisiot, digikamerat, henkilökohtaiseen terveyteen liittyvät langattomat laitteet ja sovellukset sekä piakkoin Internet -yhteydellä varustetut autot ja jääkaapit.IoT painottaa kuluttajatason tarpeita ja innovaatioita alhaalta ylöspäin. Teollinen Internet painottaa lähtökohtaisesti teollisuuden tarpeita - ylhäältä alaspäin etenevää kehitystä, jossa korporaatio -tason tarpeet määrittelevät innovaatiotarpeet alemmalla tasolla.

TEOLLINEN INTERNET

Teollinen Internet voidaan katsoa koostuvan kolmesta pääelementistä: 1) Älykkäät koneet ja laitteet, 2) Edistynyt analytiikka ja 3) Ihmiset. Älykkäät koneet ja laitteet verkotetaan toisiinsa ja niihin liitetään älykkäitä sensoreita ja antureita, ohjelmistoja sekä ohjausta. Edistynyt analytiikka sisältää sensoreiden ja antureiden tuottaman tiedon analysoinnin sekä ennustamisen automaation. Tällä muodostetaan kokonaiskuva siitä, kuinka yksittäiset koneet ja isommat järjestelmät toimivat. Ihmiset eli tässä tapauksessa työntekijät ovat valitun käyttöliittymän avulla yhteydessä digitaalisesti teolliseen työympäristöön ja pystyvät näin vaikuttamaan laatuun, valmistusprosessiin, ylläpitoon sekä turvallisuuteen aiempaa paremmin.

EKOSYSTEEMI

Teknologinen ekosysteemi on useiden organisaatioiden yhteinen tuote- ja teknologia-alusta taikka -ympäristö. Se koostuu tuotteisiin ja palveluihin liittyvien tärkeiden komponenttien teknologia-alustoista, jotka mahdollistavat verkostoituneen yhteistyön. Esimerkkinä menestyvästä ekosysteemistä on Apple, jolla useat tekniset tuotteet, sovellukset sekä pilvipalvelut yhdistyvät saumattomaksi kokonaisuudeksi.
 

KULUTTAJISTUMINEN (BYOD - Bring Your Own Device)

Kuluttajistumisella tarkoitetaan alunperin Yhdysvalloista alkanutta suuntausta, jossa työntekijät tuovat työpaikalleen omistamiansa älylaitteita (tietokoneita, tabletteja, älypuhelimia) ja haluavat käyttää niitä työtehtäviensä hoitamiseen. Syynä tähän useimmiten on ollut se, että työorganisaatio ei ole pystynyt tarjoamaan sellaisia laitteita ja palveluita, joita työntekijä on tottunut käyttämään aikaisemmassa työpaikassaan taikka vapaa-ajalla. Lue lisää oheisesta dokumentista 'Opas: Työntekijöiden omistamat laitteet työkäytössä'